Afbeelding

Gemeente reageert op Milieueffectrapportage (MER) van Smurfit Kappa Parenco

6 september 2023 om 20:48 Overig

RENKUM Op 29 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een reactie in te dienen op de milieueffectrapportage (MER) van Smurfit Kappa Parenco (SKP), welke tot 1 september ter inzage lag. U kunt de reactie bekijken op www.renkum.nl/parenco.

Smurfit Kappa Parenco (SKP) is momenteel bezig met het aanvragen van een revisievergunning, waarin alle geldende omgevingsvergunningen worden opgenomen. Dit zal leiden tot het vereenvoudigen van de vergunningsstructuur, waarbij slechts één vergunning nodig zal zijn in plaats van meerdere. SKP overweegt ook de mogelijkheid om volledig over te schakelen naar de productie van verpakkingspapier, in plaats van zowel verpakkingspapier als publicatiepapier. Daarnaast heeft het bedrijf ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uiteindelijke besluit over de aanvraag van de revisievergunning ligt bij de provincie. Om dit besluit goed te kunnen nemen, is er een procedure voor de milieueffectrapportage (MER) doorlopen, die tot 1 september ter inzage lag. Tijdens deze periode hadden omwonenden en andere betrokkenen de mogelijkheid om hierop te reageren.

De gemeente Renkum volgt de ontwikkelingen rondom SKP met grote belangstelling, met name omdat een deel van de omwonenden overlast ervaart, zoals bijvoorbeeld stank afkomstig van het bedrijf. Deze overlast is toegenomen sinds de (her)ingebruikname van de tweede papiermachine (PM2) voor verpakkingspapier. Gezien de huidige overlast is het van essentieel belang om de te verwachten milieueffecten van verschillende scenario’s vast te stellen en te vergelijken met de huidige feitelijke situatie. Hierom acht het college het noodzakelijk om te reageren op de MER. Hiermee kan de gemeente Renkum invloed uitoefenen op het advies dat de commissie MER aan de provincie uitbrengt. Dit advies is van groot belang voor de provincie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Voor het opstellen van een reactie op de MER heeft de gemeente advies ingewonnen bij Buro Blauw en Witteveen en Bos. In dit advies wordt onder andere de aandacht gevestigd op het verschil tussen de theoretische situatie en de daadwerkelijke feitelijke situatie. In de MER wordt namelijk de vergunde situatie beschouwd als referentie, terwijl deze ruimer is dan de feitelijke situatie. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke impact op de leefomgeving, met name de ernstige hinder die omwonenden ervaren. Zelfs als de daadwerkelijke belasting van de omgeving binnen de vergunde waarden blijft, kan er nog steeds sprake zijn van verslechtering van de leefomgeving. De gemeente benadrukt dat een overgang naar uitsluitend de productie van verpakkingspapier alleen mogelijk is als er aantoonbaar een reductie is in de ervaren geur- en geluidshinder.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie